Отчетность за 2011 часть 1 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.03.2012 16:20

Отчетность за 2011

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

Куценко Володимир Вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

27.04.2012

 

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00373250

1.4. Місцезнаходження емітента

62131, Харківська обл., Богодухiвський р-н, смт. Гути, вул. Ленiна, буд. 29

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

05758-3-21-37, 05758-3-21-37

1.6. Електронна поштова адреса емітента

д/н

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2012

 

2.2. Річна інформація опублікована у

д/н газета "Бюлетень. Цiннi папери України"

27.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.psz.net.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37

в мережі Інтернет

27.04.2012

 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Рейтингову оцiнку Товариство не проводило у зв'язку з вiдсутнiстю випуску боргових цiнних паперiв та оскiльки воно не вiднесено законодавством до категорiї пiдприємств, якi повиннi здiйснювати рейтингову оцiнку. Засновником Товариства є Регiональне вiддiлення ФДМУ по Харквiськiй областi. Станом на 31.12.2011 року, засновник акцiями Товариства не володiє, частки в статутному капiталi Товариства не має. Фiзичнi особи - засновники емiтента вiдсутнi. Фiзичнi особи, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Загальними зборами акцiонерiв (протокол №8 вiд 21.04.2011р.) прийнято рiшення про змiну найменування Товариства у частинi визначення його типу вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та внесення змiн до Статуту Товариства з метою приведення його у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Протягом звiтного року випускiв процентних облiгацiй, дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних облiгацiй) та iнших цiнних паперiв не вiдбувалося. Протягом звiтного перiоду Товариством викупу власних акцiй не вiдбувалося. Бланки цiнних паперiв у звiтному перiодi не замовлялись.Зобов'язань емiтента щодо випуску облiгацiй та фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права не iснує. У звiтному перiодi емiтент не здiйснював господарськi операцiї, що призвела б до виникнення особливої iнформацiї та iнформацiї по iпотечних цiнних паперах. Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання вiдображенi в Балансi пiдприємства в розгорнутому виглядi.

 

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХIНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Первухiнський цукровий завод"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

62131

3.1.5. Область, район

Харківська обл. Богодухiвський р-н

3.1.6. Населений пункт

смт. Гути

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Ленiна, буд. 29

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серiя А00 № 471759

3.2.2. Дата державної реєстрації

05.02.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Богодухiвська райдержадмiнiстрацiя Харкiвської обл.

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

4 354 430,75

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

4 354 430,75

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ВIЕЙБI БАНК"

3.3.2. МФО банку

380537

3.3.3. Поточний рахунок

26009200000028

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

3.3.5. МФО банку

д/н

3.3.6. Поточний рахунок

д/н

3.4. Основні види діяльності

15.83.0 - Виробництво цукру

51.22.0 - Оптова торгiвля квiтами та iншими рослинами

51.21.0 - Оптова торгiвля зерном, насiнням та кормами для тварин

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво електричної енергiї

АГ № 578506

13.09.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

31.08.2021

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): В подальшому Товариство має намiр щодо подовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

Постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом

АГ № 578505

13.09.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

31.08.2014

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): В подальшому Товариство має намiр щодо подовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)

АВ № 375905

10.10.2007

Мiнiстерство транспорту та зв'язку України. Головна державна iнспекцiя на автомобiльному траспортi

09.10.2012

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): В подальшому Товариство має намiр щодо подовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Харквiськiй областi

23148337

61022, Харківська обл., м. Харкiв, Майдан Свободи, буд. 5, Держпром, 3 пiд., 1 пов.

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

д/н

д/н д/н 01.01.1989 д/н

0

Усього

0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 279 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 6 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): нема. Фонд оплати працi: 7978,6 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: У порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати працi збiльшився на 1615,6 тис. грн. Зростання фонду оплати працi обумовлено ростом мiнiмальної заробiтної плати. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: На пiдприємствi згiдно до графiкiв проводиться навчання робiтникiв по пiдвищенню їх квалiфiкацiї шляхом вiдвiдування курсiв та семiнарiв, а також навчань, якi проводяться по iнiцiативi та за рахунок центра зайнятостi. Протягом звiтного року емiтентом витрачено на навчання персоналу 5,1 тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куценко Володимир Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 968059 20.09.1998 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

1931

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

43

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Первухiнський цукровий завод", виконавчий директор

6.1.8. Опис

Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.). Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. На посадi Голови Правлiння винагороду (тобто заробiтну плату) отримує згiдно штатного розкладу. Органiзує роботу Правлiння Товариства, оперативне (поточне) керiвництво роботою Товариства, та виконує iншi обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 43 роки. Попереднi посади: ВАТ "Первухiнський цукровий завод", виконавчий директор.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудь Iгор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 890020 24.06.1998 Богодухiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Первухiнський цукровий завод", головний механiк

6.1.8. Опис

Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.). Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. На посадi Члена Правлiння винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеноє судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. Попереднi посади: ВАТ "Первухiнський цукровий завод", головний механiк.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шило Вiра Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 844376 02.02.2001 Богодухiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

1962

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Первухiнський цукровий завод", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

Обрана на посаду головного бухгалтера наказом № 95-к вiд 02.06.2008 р. Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. На посадi Головного бухгалтера винагороду (тобто заробiтну плату) отримує згiдно штатного розкладу. Здiйснює органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Попереднi посади: ВАТ "Первухiнський цукровий завод", заступник головного бухгалтера.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рєзнiк Леонiд Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 940865 13.09.2001 Богодухiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

1956

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Первухiнський цукровий завод", заступник директора по заготiвлi сировини

6.1.8. Опис

Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.). Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. На посадi Члена Правлiння винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 22 рокiв. Попереднi посади: ВАТ "Первухiнський цукровий завод", заступник директора по заготiвлi сировини.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гарбуз Свiтлана Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МК 778884 09.03.1998 Богодухiвським РВ УМВС України в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Первухiнський цукровий завод", провiдний iнженер вiддiлу кадрiв.

6.1.8. Опис

Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.). Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. На посадi Члена Правлiння винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Попереднi посади: ВАТ "Первухiнський цукровий завод", провiдний iнженер вiддiлу кадрiв.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лапко Володимир Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 150407 19.02.2002 Жовтневим РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

1964

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

МПП "Балтика", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.). Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. На АТЗТ "ХАРКIВСЬКА БIСКВIТНА ФАБРИКА" займає посаду головного бухгалтера. На посадi Голови Ревiзiйноє комiсiї винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 14 рокiв. Попереднi посади: МПП "Балтика", головний бухгалтер.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юськова Людмила Костянтинiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 273701 14.06.1999 Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

1966

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТЗТ "ХАРКIВСЬКА БIСКВIТНА ФАБРИКА", iнженер-технолог

6.1.8. Опис

Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.). Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. На посадi Члена Наглядової Ради винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 15 рокiв. Попереднi посади: АТЗТ "ХАРКIВСЬКА БIСКВIТНА ФАБРИКА", iнженер-технолог.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Омельяненко Олексiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 736575 08.01.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

1976

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Агрофiрма "Флора", оператор мельничного комплекса

6.1.8. Опис

Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.).Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. На посадi Члена Наглядової Ради винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвноє роботи - 11 рокiв. Попереднi посади: Агрофiрма "Флора", оператор мельничного комплекса.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлянова Ольга Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ЕК 183255 15.10.1996 Лисичанським МВ УМВС України в Луганськiй областi

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ "Лисичанськнафтооргсинтез", бухгалтер

6.1.8. Опис

Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.). Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. На посадi Члена Наглядової Ради винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Попереднi посади: АТ "Лисичанськнафтооргсинтез", бухгалтер.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шило Вiра Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ММ 844376 02.02.2001 Богодухiвським РВ УМВС УкраЇни в Харкiвськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1962

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Первухiнський цукровий завод", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 6 вiд 22.04.2010 р.). Iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. На посадi Члена Правлiння винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Попереднi посади: ВАТ "Первухiнський цукровий завод", заступник головного бухгалтера.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА БIСКВIТНА ФАБРИКА"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 00377265 д/н

6.1.4. Рік народження

0

6.1.5. Освіта

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/н

6.1.8. Опис

Обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.). Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. На посадi Голови Наглядової ради винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимошенко Любов Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження

0

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

заступник головного бухгалтера старший податковий ревiзор-iнспектор

6.1.8. Опис

Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.). Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. На ПАТ "ХАРКIВСЬКА БIСКВIТНА ФАБРИКА" займає посаду заступника головного бухгалтера. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - бiльше 10 ролкiв Попереднi посади: заступник головного бухгалтера старший податковий ревiзор-iнспектор

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Походенко Михайло Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження

1936

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Харкiвський державний аграрний унiверситет, викладач

6.1.8. Опис

Обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 6 вiд 22.04.2009 р.). Змiн на посадi протягом звiтного року не вiдбувалось. На ПАТ "ХАРКIВСЬКА БIСКВIТНА ФАБРИКА" займає посаду спецiалiст з сiльського господарства. На посадi члена Ревiзiйної комiсiї винагороду не отримує. Здiйснює повноваження та обов'язки передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Попереднi посади: Харкiвський державний аграрний унiверситет, викладач

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова Правлiння

Куценко Володимир Вiкторович

МК 968059 20.09.1998 Жовтневим РВ ХМУ УМВС Украєни в Харкiвськiй обл.

10.07.2007

30 920

0,1775

30 920

0

0

0

Член Правлiння

Рудь Iгор Миколайович

МК 890020 24.06.1998 Богодухiвським РВ УМВС Украєни в Харкiвськiй обл.

10.07.2007

10

0,00005

10

0

0

0

Головний бухгалтер

Шило Вiра Григорiвна

ММ 844376 02.02.2001 Богодухiвським РВ УМВС Украєни в Харкiвськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Рєзнiк Леонiд Миколайович

ММ 940865 13.09.2001 Богодухiвським РВ УМВС Украєни в Харкiвськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Гарбуз Свiтлана Вiкторiвна

МК 778884 09.03.1998 Богодухiвським РВ УМВС Украєни в Харкiвськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Лапко Володимир Миколайович

МН 150407 19.02.2002 Жовтневим РВ ХМУ УМВС Украєни в Харкiвськiй обл.

10.07.2007

30 921

0,1775

30 921

0

0

0

Член Наглядовоє ради

Юськова Людмила Костянтинiвна

ММ 273701 14.06.1999 Ленiнським РВ ХМУ УМВС Украєни в Харкiвськiй обл.

10.07.2007

10

0,00005

10

0

0

0

Член Наглядової ради

Омельяненко Олексiй Iванович

МН 736575 08.01.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС Украєни в Харкiвськiй обл.

10.07.2007

30 920

0,1775

30 920

0

0

0

Голова Наглядової ради

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА БIСКВIТНА ФАБРИКА"

д/н 00377265 д/н

10.07.2007

4 338 900

24,91

4 338 900

0

0

0

Член Наглядової ради

Фiлянова Ольга Вiкторiвна

ЕК 183255 15.10.1996 Лисичанським МВ УМВС Украєни в Луганськiй обл.

10.07.2007

30 920

0,1775

30 920

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Тимошенко Любов Михайлiвна

д/н д/н д/н

30 920

0,1775

30 920

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Походенко Михайло Петрович

д/н д/н д/н

30 920

0,1775

30 920

0

0

0

Усього

4 524 441

25,9751

4 524 441

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

ПАТ "Харкiвська бiсквiтна фабрика"

00377265

61017, Харківська обл., Ленiнський р-н, м. Харкiв, вул. Лозiвська, 8

10.07.2007

4 338 900

24,91

4 338 900

0

0

0

ПРАТ "Слобода"

22677163

61017, Харківська обл., Ленiнський р-н, м. Харкiв, вул. Лозiвська, 8

10.07.2007

2 974 853

17,0794

2 974 853

0

0

0

Brookdale Associates Limited (Сполучене Королiвство Великобританiє та Пiвнiчноє Iрландiє)

04834997

д/н, Великобританiя, графство Чеши р-н, Стокпорт, 6LS, SK2 31, Бакстон Роуд

26.04.2005

3 900 000

22,391

3 900 000

0

0

0

Meredene Events Limited (Сполучене Королiвство Великобританiє та Пiвнiчноє Iрландiє)

04835176

д/н, Великобританiя, графство Чеши р-н, Стокпорт, 6LS, SK2 31, Бакстон Роуд

26.04.2005

4 187 522

24,042

4 187 522

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Усього

15 401 275

88,4224

15 401 275

0

0

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

21.04.2011

Кворум зборів

89,0564

Опис

На загальних зборах акцiонерiв Товариства розглядалися наступнi питання порядку денного: 1. Звiт про результати фiнансово-господарськоє дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. 2. Звiт та висновки Ревiзiйноє комiсiє, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства. 3. Звiт Наглядової ради. 4. Затвердження фiнансових результатiв за звiтний рiк та порядок покриття збиткiв (розподiл прибутку) отриманих у 2010 роцi. 5. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства в частинi визначення його типу вiдповiдно до вимог Закону Украєни "Про акцiонернi товариства". 6. Внесення змiн до Статуту Товариства з метою приведення його у вiдповiднiсть до норм Закону Украєни "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення угод, якi можуть укладатися Товариством у перiод до скликання наступних чергових зборiв акцiонерiв. По першому питанню порядку денного "ЗА" голосувало 99,9 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi в зборах, "ПРОТИ" голосувало 0,1% вiд загальної кiлькостi, що зареєструвалися для участi у зборах. Прийнято рiшення: Звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити. Основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк затвердити. По другому питанню порядку денного "ЗА" голосувало 99,9 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi в зборах, "ПРОТИ" голосувало 0,1% вiд загальної кiлькостi, що зареєструвалися для участi у зборах. Прийнято рiшення: Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт i баланс Товариства затвердити. По третьому питанню порядку денного "ЗА" голосувало 99,9 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi в зборах, "ПРОТИ" голосувало 0,1% вiд загальної кiлькостi, що зареєструвалися для участi у зборах. Прийнято рiшення: Звiт Наглядової ради затвердити. По четвертому питанню порядку денного "ЗА" голосувало 99,9 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi в зборах, "ПРОТИ" голосувало 0,1% вiд загальної кiлькостi, що зареєструвалися для участi у зборах. Прийнято рiшення: Фiнансовi результати за звiтний рiк затвердити та отриманий прибуток направити на покриття збиткiв минулих рокiв. По п'ятому питанню порядку денного "ЗА" голосувало 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi в зборах. Прийнято рiшення: Внести змiни в найменування Товариства в частинi визначення його типу - вiдкрите акцiонерне товариство "Первухiнський цукровий завод" перейменувати в публiчне акцiонерне товариство "Первухiнський цукровий завод" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". По шостому питанню порядку денного "ЗА" голосувало 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi в зборах. Прийнято рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства з метою приведення його у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Уповноважити юрисконсульта Музалевську Н.Ю. на здiйснення внесення та затвердження змiн до Статуту вiдповiдно до законодавства По сьомому питанню порядку денного "ЗА" голосувало 100 % голосуючих акцiй Товариства, зареєстрованих для участi в зборах. Прийнято рiшення: Схвалити угоди, якi можуть укладатися Товариством у перiод до скликання наступних чергових зборiв акцiонерiв.

Обновлено 28.04.2012 21:58
 

Счетчик посещений


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня2590
mod_vvisit_counterВчера3304
mod_vvisit_counterНа этой неделе5894
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе18050
mod_vvisit_counterВ этом месяце21335
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце249873
mod_vvisit_counterВсего2697835

Online Now: 36
Your IP: 3.239.4.127
,
Now is: 2022-08-08 15:55

Новости сайта

22/04/2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

17/03/2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

12.03.2014

Размещена повестка дня собрания акционеров 2014 года.

30.04.2013

На нашем сайте размещена отчетность

за 2012 год.  Протоколы собраний Акционеров.

 


 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!