The News
Повідомлення про виникненя особливої інформації емітента. PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
19.03.2015 09:24

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Леніна, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3-21-37 (05758) 3-21-37

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення

ПАТ «ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (надалi - Товариство) повідомляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного станом на 17.03.2015 р. (вих.№ 80624зв від 18.03.2015 р.), отриманого Товариством 18.03.2015 р. від ПАТ «Національний депозитарій України»: - Пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛОБОДА», код за ЄДРПОУ 22677163, місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8; що становив 3099457 штук акцій (17,7949% статутного капiталу Товариства) збільшився і становить 3147005 штук акцій, (18,0678% статутного капiталу Товариства); - Пакет акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОССА-КОНСАЛТИНГ», код ЄДРПОУ 34013934, місцезнаходження: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 810; що становив 1741770 штук акцій (10% статутного капiталу Товариства) збільшився і становить 2597070 штук акцій (14,9105% статутного капiталу Товариства).

ІIІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Голова Правління Куценко В.В.

 
Порядок дений. Зборів 24 квітня 2015 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
19.03.2015 09:21

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

повідомляє, що 24 квітня 2015 року о 1400 годині за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Леніна, 29, 2 поверх, конференц-зал

відбудуться чергові загальні збори акціонерів.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

2. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Основні напрямки діяльності на 2015 рік.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу товариства.

4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.

5. Затвердження фінансових результатів за звітний період та порядку покриття збитків (розподілу прибутку), отриманих в 2014 році.

6. Про відкликання членів Наглядової Ради Товариства.

7. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

8. Про відкликання голови та членів Правління Товариства.

9. Про обрання голови та членів Правління Товариства.

10. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн.)

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

73039

23 865

Основні засоби

11778

13348

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

51121

7969

Сумарна дебіторська заборгованість

8293

158

Грошові кошти та їх еквіваленти

81

30

Нерозподілений прибуток

-10492

-11553

Власний капітал

6101

5048

Статутний капітал

4354

4354

Довгострокові зобов’язання

11334

11734

Поточні зобов’язання

55412

6955

Чистий прибуток (збиток)

1061

-5766

Середньорічна кількість акцій (шт.)

17417723

17417723

Кількість власних акцій, викуплених протягом звітного періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

223

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений на 24 годину «20» квітня 2015 року.

Реєстрація акціонерів проводиться з 12.45 до 13.45 у приміщені, що знаходиться за адресою: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Леніна, 29

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 49(4093) від 19.03.2015 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене у передбаченому чинним законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Леніна, 29 (бухгалтерія) у робочі дні з 09.00 до 16.00. У день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Музалевська Наталія Юріївна.

Довідки за телефоном: (05758) 61-3-96.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

 

Голова Правління                                                                                                         В.В. Куценко

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 2014 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.03.2014 09:13

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00373250

3. Місцезнаходження: 62131 Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути Леніна, 29

4. Міжміський код, телефон та факс: (05758) 3 21 37 (05758) 3 21 37

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.psz.net.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

ПАТ «Первухінський цукровий завод (надалi - Товариство) повідомляє, що згідно Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 13.03.2014 р. (вих.№ 48712зв від 14.03.2014 р.), отриманого Товариством 17.03.2014 р. від ПАТ «Національний депозитарій України»: пакет акцій приватного акціонерного товариства «СЛОБОДА», код за ЄДРПОУ 22677163, місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8; що становив 2994623 штук акцій (17,1930% статутного капiталу Товариства) збільшився і становить 3087793 штук акцій, (17,7279% статутного капiталу Товариства). Дата зміни невідома.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

 

Голова Правління

Куценко Володимир Вікторович

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

(дата)

Обновлено 17.03.2014 09:15
 
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
22.03.2013 13:44

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента 

 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «Первухінський цукровий завод»
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
00373250
1.4. Місцезнаходження емітента 
Україна, 62131, Харківська обл., Богодухівський р-н, смт. Гути,
 вул. Леніна, 29
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(05758) 3-21-37
1.6. Електронна поштова адреса емітента

 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 
1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www.psz.net.ua
1.8. Вид  особливої  інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні  папери  відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
 2. Текст повідомлення 

На підставі даних зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Первухінський цукровий завод», складеного станом на 12.03.2013 року та отриманого емітеном від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» 22.03.2013 року, повідомляємо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій: Публічне акціонерне товариство «Харківська бісквітна фабрика», місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозівська, 8, пакет акцій зменшився і складає 855360 шт., відсоток до статутного капіталу емітента – 4,91%; Товариство з обмеженою відповідальністю "Глосса-Консалтинг", місцезнаходження: м. Харків, Полтавський шлях, буд. 56, оф. 810, пакет акцій складає 1741770 шт., відсоток до статутного капіталу емітента – 10,00%; Фізична особа, пакет акцій складає 1741770 шт., відсоток до статутного капіталу емітента – 10,00%.

3. Підпис 
3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Голова Правління                                              В.В. Куценко
Обновлено 22.03.2013 13:51
 
Новости 03.08.2012 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.08.2012 12:21

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПАТ «Первухінський цукровий завод»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00373250

1.4. Місцезнаходження емітента: 62131 Харків.обл., Богодухівський р-н, смт. Гути вул. Леніна, 29

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 05758 3 21 37

1.6. Електронна поштова адреса емітента: pervuchinka@meta.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.psz.net.ua

1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Посадова особа, Публічне акціонерне товариство "Харківська бісквітна фабрика", в особі Голови Правління Коваленко А.А., що займала посаду Голови Наглядової Ради і перебувала на цій посаді з 24.04.2012 р., звільнена. Рішення про звільнення, на підставі заяви вищезазначеної особи, прийнято на засіданні Наглядової Ради ПАТ "Первухінський цукровий завод" (протокол б/н від 02.08.2012 р.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,9108%. Склад Наглядової Ради, обраний на загальних зборах емітента, що відбілися 24.04.2012 р., не змінився.

Посадова особа, Філянова Ольга Вікторівна, призначена на посаду Голови Наглядової Ради Товариства строком на 3 роки. Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової Ради ПАТ "Первухінський цукровий завод" (протокол б/н від 02.08.2012 р.). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1775%. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу податкової інспекції, бухгалтер, начальник планового відділу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Склад Наглядової Ради, обраний на загальних зборах емітента, що відбілися 24.04.2012 р., не змінився.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Правління Куценко Володимир Вікторович

 
Еще статьи...
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 2

Счетчик посещений


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня2583
mod_vvisit_counterВчера3304
mod_vvisit_counterНа этой неделе5887
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе18050
mod_vvisit_counterВ этом месяце21328
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце249873
mod_vvisit_counterВсего2697828

Online Now: 40
Your IP: 3.239.4.127
,
Now is: 2022-08-08 15:50

Новости сайта

22/04/2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

17/03/2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

12.03.2014

Размещена повестка дня собрания акционеров 2014 года.

30.04.2013

На нашем сайте размещена отчетность

за 2012 год.  Протоколы собраний Акционеров.

 


 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!