Протоколы 2012
Протокол 10 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
30.04.2013 08:34

 

Протокол № 10

Загальних зборів акціонерів

ПАТ "Первухінський цукровий завод"

 

Місце проведення зборів: Харківська обл., Богодухівський р-н, сел. Гути, вул. Леніна, 29.

Початок загальних зборів: 14 час. 00 мин. 23 квітня 2013 р.

Закінчення загальних зборів: 15 час. 00 мин. 23 квітня 2013 р.

Збори відкриває голова правління ПАТ «Первухінський цукровий завод» Куценко Володимир Вікторович:

Шановні акціонери!

Сьогодні проводяться Загальні збори акціонерів, скликані Правлінням ПАТ «Первухінський цукровий завод».

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, провела реєстраційна комісія – голова комісії Стасенко Людмила Олександрівна.

Стасенко Л.О.

Реєстрація проводилась с 12.45 год. до 13.45 год. 23 квітня 2013 року на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 17 квітня 2013 року. Станом на 13.45 год. 23.04.2013 року реєстраційною комісією зареєстровані акціонери та їх представники, котрі володіють 11 617 703 простих іменних акцій (голосів), що складає 66,7 % від загальної кількості простих іменних акцій або загальної кількості голосів всіх акціонерів Товариства.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів вважаються правомочними приймати рішення, якщо в зборах приймають участь акціонери (представники акціонерів), які володіють в сукупності більш ніж 60% голосів, тобто є кворум.

За результатами реєстрації був складений Протокол засідання реєстраційної комісії ПАТ «Первухінський цукровий завод» від 23 квітня 2013 року (додається).

Куценко В.В.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» вважаються відкритими.

Акціонери Товариства, відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства, були повідомлені про скликання Зборів у передбачені законодавством строки шляхом персонального повідомлення та ознайомлені з порядком денним Загальних зборів акціонерів.

Порядок денний Зборів попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 12 березня 2013р). Переходимо до розгляду порядку денного.

Питання № 1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Куценко В.В.: Для ведення Загальних зборів акціонерів нам необхідно вибрати робочі органи: Голову та Секретаря Загальних зборів, Лічильну комісію.

Є пропозиція створити Лічильну комісію у в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова Лічильної комісії: Стасенко Людмила Олександрівна.

Члени Лічильної комісії: Герасименко Олена Володимирівна та Демяненко Лариса Миколаївна

Головою Загальних зборів акціонерів обрати Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів – Гарбуз Світлана Вікторівна.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 1-му питанню: «Створити лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова Лічильної комісії Стасенко Л.О.

Члени Лічильної комісії: Герасименко О.В., Демяненко Л.М.

Обрати Головою зборів: Музалевську Н.Ю., секретарем зборів: Гарбуз С.В.».

Прошу голосувати по першому питанню порядку денного. Підрахунок та оголошення результатів голосування по першому питанню порядку денного здійснить реєстраційна комісія.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Прошу Лічильну комісію приступити до виконання своїх повноваження, Секретаря зайняти своє місце, а Наталію Юріївну продовжити ведення Загальних зборів акціонерів.

Музалевська Н.Ю.:

Шановні акціонери, перед тим як продовжити розгляд питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів є необхідність поінформувати Вас щодо:

· порядку голосування згідно питань порядку денного

· регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Стосовно порядку голосування згідно питань порядку денного:

присутнім на зборах акціонерам та їх представникам при реєстрації були видані бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного:

· голосування з усіх питань порядку денного здійснюється шляхом простого голосування, тобто у бюлетені вказано питання, яке виноситься на голосування, проект рішення і варіанти відповідей: ЗА, ПРОТИ, УРТИМАВСЯ. Залежно від вибраного варіанту відповіді з кожного питання, цей вибраний варіант необхідно підкреслити.

Кожен бюлетень обов'язково має бути підписаний акціонером.

По кожному питанню порядку денного Голова Лічильної комісії доповідає (в усній формі) Зборам про результати голосування. Оскільки часу для підрахунку голосів буде потрібно досить багато, результати голосування будуть оголошуватись по мірі підрахунку голосів, починаючи слухати наступне питання.

Стосовно регламенту Загальних зборів:

· по питаннях порядку денного для доповіді – до 20 хвилин по кожному питанню;

· для відповідей на питання – до 5 хвилин;

· питання до промовців, зауваження, особливі думки подаються присутніми у письмовому вигляді через секретаря.

У кожного акціонера є порядок денний, який був йому направлений поштою і опублікований в засобах масової інформації. Отже, продовжуємо розгляд питань порядку денного.

Питання № 2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.

Доповідач: голова Правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" Куценко Володимир Вікторович

Доповідь Куценко В.В. додається.

Музалевська Н.Ю.:

Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Первухінський цукровий завод" за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 2-му питанню: «Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "Первухінський цукровий завод" за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік».

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання № 3. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

Доповідач: член Ревізійної комісії Лимар Ганна Леонідівна

Доповідь Лимар Г.Л. додається.

Музалевська Н.Ю.:

Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт і баланс Товариства.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 3-му питанню: "Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт і баланс Товариства ".

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання № 4. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

Доповідач: член Наглядової Ради Омеляненко Олексій Іванович

Доповідь Омеляненко О.І. додається.

Музалевська Н.Ю.:

Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 4-му питанню: "Затвердити звіт Наглядової Ради за 2012 рік ".

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання № 5. Затвердження фінансових результатів за звітний рік та порядок покриття збитків (розподіл прибутку) отриманих в 2012 році.

Доповідач: головний бухгалтер ПАТ "Первухінський цукровий завод" Шило Віра Григорівна

Доповідь Шило В.Г. додається.

Музалевська Н.Ю.:

Питань від акціонерів не надійшло. Від акціонерів надійшла пропозиція затвердити фінансові результати за звітний період та покрити збитки, отримані в 2012 році за рахунок очікуваного прибутку.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 5-му питанню: «Затвердити фінансові результати за звітний період та покрити збитки, отримані в 2012 році за рахунок очікуваного прибутку».

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Питання № 6. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів

Доповідач: юрисконсульт ПАТ "Первухінський цукровий завод" Музалевська Наталія Юріївна.

Доповідь Музалевської Н.Ю. додається.

Музалевська Н.Ю.: Питань від акціонерів не надійшло. Надійшла пропозиція схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави.

На голосування виноситься наступний проект рішення по 6-му питанню: «Схвалити угоди (вчинення значних правочинів) , які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави. Уповноважити Голову правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" Куценка Володимира Вікторовича на підписання значних правочинів, які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів».

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«утримався»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 %

від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів завершені.

До протоколу додаються звіти доповідачів, тексти виступів, протокол Лічильної комісії та Реєстраційної комісії.

Голова Загальних зборів ______________________ Н.Ю. Музалевська

Секретар Загальних зборів ______________________ С.В. Гарбуз

 

 

Обновлено 30.04.2013 08:51
 
Протокол л.к. общий 2013 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
30.04.2013 08:32

 

Додаток № 2

до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Первухінський цукровий завод» від 23.04.2013 р.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах

Публічного акціонерного товариства “Первухінський цукровий завод”

Дата складання протоколу: 23 квітня 2013 р.

Реєстраційна комісія у складі:

Голови комісії: Стасенко Людмила Олександрівна;

Членів комісії:

Герасименко Олена Володимирівна;

Демяненко Лариса Миколаївна;

провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори ПАТ «Первухінський цукровий завод», що відбулися 23 квітня 2013 р. за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, сел. Гути, вул. Леніна, 29.

Час відкриття зборів 14 год. 00 хв.

Час закриття зборів 15 год. 00хв.

Час початку реєстрації 12 год. 45 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах 11 617 703, що становить 66,7 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства прийнятих до визначення кворуму.

Результати голосування з питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Питання, поставлене на голосування:

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Формулювання рішення:

Створити лічильну комісію в кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:

Голова лічильної комісії : Стасенко Людмила Олександрівна

Члени комісії: Герасименко Олена Володимирівна, Герасименко Наталія Василівна.

Обрати Головою зборів: Музалевську Наталію Юріївну, секретарем зборів: Гарбуз Світлану Вікторівну.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

2. Звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрямки діяльності на 2013 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Основні напрями діяльності на 2013 рік.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії, річний звіт і баланс Товариства.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

4. Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження звіту Наглядової Ради за 2012 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2012 рік.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

5. Затвердження фінансових результатів за звітний рік та порядок покриття збитків (розподіл прибутку) отриманих в 2012 році.

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження фінансових результатів за звітний рік та порядок покриття збитків (розподіл прибутку) отриманих в 2012 році.

Формулювання рішення:

Затвердити фінансові результати за звітний період та покрити збитки, отримані в 2012 році за рахунок очікуваного прибутку

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення угод(вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів.

Питання, поставлене на голосування:

Схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави.

Формулювання рішення:

Схвалити угоди (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів. Укладання договорів купівлі-продажу, договорів кредитування і укладення договорів застави. Уповноважити Голову правління ПАТ "Первухінський цукровий завод" Куценка Володимира Вікторовича на підписання значних правочинів, які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

визнано недійсними

«За»

«Проти»

«УТРИМАВСЯ»

бюлетенів, штук

кількість акцій, представле-них у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

кількість бюлетенів

кількість акцій, представлених у бюлетенях

 

10

11617703

10

11617703

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 11 617 703, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Рішення прийняте.

Письмових скарг та заяв не отримано.

Підписи членів комісії:

Голова лічильної комісії ______________ Стасенко Л.О.

Члени комісії:

______________ Герасименко О.В.

______________ Демяненко Л.М.

 

Обновлено 30.04.2013 08:51
 


Счетчик посещений


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня2669
mod_vvisit_counterВчера3304
mod_vvisit_counterНа этой неделе5973
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе18050
mod_vvisit_counterВ этом месяце21414
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце249873
mod_vvisit_counterВсего2697914

Online Now: 33
Your IP: 3.239.4.127
,
Now is: 2022-08-08 16:45

Новости сайта

22/04/2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

17/03/2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

12.03.2014

Размещена повестка дня собрания акционеров 2014 года.

30.04.2013

На нашем сайте размещена отчетность

за 2012 год.  Протоколы собраний Акционеров.

 


 

Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!